Fasola Piękny Jaś 400g Cenos

5,90 

Fa­so­la Pięk­ny Jaś kar­ło­wy – tak jak wszyst­kie fa­so­le jest zna­ko­mi­tym źró­dłem biał­ka, wi­ta­min z gru­py B i le­cy­ty­ny. Po­sia­da wła­ści­wo­ści neu­tra­li­zu­ją­ce nadmier­ną za­war­tość kwa­sów w or­ga­ni­zmie, któ­re po­wsta­ją na sku­tek spo­ży­wa­nia żyw­no­ści po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go oraz wy­so­ko prze­two­rzo­nej. Wpły­wa na ob­ni­że­nie po­zio­mu cho­le­ste­ro­lu. Jest pod­sta­wo­wym skład­ni­kiem fa­sol­ki po bre­toń­sku. Do­sko­na­le spraw­dza się ja­ko do­da­tek do dań jed­no­garn­ko­wych. Jest po­wszech­nie wy­ko­rzy­sty­wa­na w kuch­ni we­ge­ta­riań­skiej.

Fa­so­lę przed go­to­wa­niem umyć i na­mo­czyć w prze­go­to­wa­nej i ostu­dzo­nej wo­dzie. Proporcja fasoli do wody powinna wynosić 1:3. Około 12 godzin po namoczeniu ugotować w świeżo zmienionej wodzie.

10 w magazynie

Opis

Składniki:

fasola.